ལ་དྭགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ཁག་ཅིག་གཞོན་ལྷན་ཡིག་ཚང་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ད་བར་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་ཞལ་ལག་སྟབས་བདེ་ཞིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་སླད་མ་འོངས་པར་ཡང་བོད་དོན་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་རམ་སྔར་ལྷག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས།

 

དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ལ་དྭགས་དགོན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་རྒན་དབང་འདུས་མཆོག་དང་ལ་དྭགས་ནང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིག་འཛིན་མཆོག། ལ་དྭགས་ཨ་མ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་དབུས་སྐུ་ཚབ་གཞན་གཉིས་བཅས་གཞོན་ལྷན་ཡིག་ཚང་དུ་གདན་ཞུས་དང་། ཞལ་ལག་འདེགས་འབུལ་སོགས་ཞུས་གནང་གིས་ལ་དྭགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱིས་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་རམ་གང་ལེགས་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་ཡང་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གཙོས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།

Back To Top