ཐའེ་ཝན་མང་གཙོ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་དུ་ཆེད་ཕེབས་

དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་ཐའེ་ཝན་མང་གཙོ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་གཞོན་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་གཞོན་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་དམིགས་ཡུལ། ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན། གཞན་ཡང་འཆར་ལོའི་ལས་འཆར་སོགས་ཀྱི་ཐད་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རྣམས་ནས་ཀྱང་གཞོན་ལྷན་གྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བསམ་བློ་དང་སེམས་ཤུགས་སོགས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་ལས་འགུལ་མཉམ་དུ་སྤེལ་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།

Back To Top