ཁྲིམས་འཆར་ H.R. 6948 གཏོན་གནར་བར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་གཉིས་ནས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སི་ཁོ་ཊི་པེ་རེ་ (Scott Perry) མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་བོད་རང་བཙན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ H.R. 6948 གཏོན་གནར་བར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།

Back To Top