བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུར་ཆེད་བཅར།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། རྡ་ས་ས་གནས་གཞོན་ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ནས་གྷ་གྷལ་གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་བསུར་ཆེད་བཅར་ཞུས།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།

Back To Top