གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ། ༢༠༡༦ ནས་ ༢༠༡༩ བར།

 

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ། ༢༠༡༦ ནས་ ༢༠༡༩ བར།

ཚོགས་གཙོ།

བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད།

༢༠༡༦-༢༠༡༩

ཚོགས་གཞོན།

རྟ་མགྲིན་སྲིད་གཅོད།

༢༠༡༦-༢༠༡༩

དྲུང་ཆེ།

ལྕེ་ཅན་བཀྲ་ཤིས་ལམ་བཟང་།

༢༠༡༦-༢༠༡༩

ཟུང་དྲུང་།

ངག་དབང་བློ་བཟང་།

༢༠༡༦-༢༠༡༩

སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན།

ངོ་ཆེ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།

༢༠༡༦-༢༠༡༩

རིག་གཞུང་འགན་འཛིན།

བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

༢༠༡༦-༢༠༡༩

དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན།

བདེ་སྐྱིད་ལྷ་མོ།

༢༠༡༦-༢༠༡༩

དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་འཛིན།

ཚེ་དབང་སྒྲོལ་མ།

༢༠༡༦-༢༠༡༩

ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

ཉི་མ་དབྱངས་འཛོམས།

༢༠༡༦-༢༠༡༩

༡༠

སྤྱི་ཞབས་འགན་འཛིན།

བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས།

༢༠༡༦-༢༠༡༩

Back To Top