གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ། ༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༡༦ བར།

 

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ། ༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༡༦ བར།

ཚོགས་གཙོ།

བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད།

༢༠༡༣-༢༠༡༦

ཚོགས་གཞོན།

རྟ་མགྲིན་སྲིད་གཅོད།

༢༠༡༣-༢༠༡༦

དྲུང་ཆེ།

ལྕེ་ཅན་བཀྲ་ཤིས་ལམ་བཟང་།

༢༠༡༣-༢༠༡༦

ཟུང་དྲུང་།

ངག་དབང་བློ་བཟང་།

༢༠༡༣-༢༠༡༦

སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན།

ཉི་མི་ཆོས་འཛོམས།

༢༠༡༣-༢༠༡༦

རིག་གཞུང་འགན་འཛིན།

བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

༢༠༡༣-༢༠༡༦

དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན།

བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག

༢༠༡༣-༢༠༡༦

ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

ཚེ་དབང་སྒྲོལ་མ།

༢༠༡༣-༢༠༡༦

སྤྱི་ཞབས་འགན་འཛིན།

ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན།

༢༠༡༣-༢༠༡༦

Back To Top