གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ། ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༤ བར།

 

 

 

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ། ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༤ བར།

ཚོགས་གཙོ།

སྒོ་དྲུག་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

༢༠༠༡-༢༠༠༤

ཚོགས་གཞོན།

བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ།

༢༠༠༡-༢༠༠༤

དྲུང་ཆེ།

ཆུ་ནང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ།

༢༠༠༡-༢༠༠༤

ཟུང་དྲུང་།

སྒྲོལ་མ་ཆོས་འཕེལ།

༢༠༠༡-༢༠༠༤

སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན།

བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

༢༠༠༡-༢༠༠༤

རིག་གཞུང་འགན་འཛིན།

བསྟན་པ་བཀྲ་ཤིས།

༢༠༠༡-༢༠༠༤

དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་འཛིན།

འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས།

༢༠༠༡-༢༠༠༤

ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཕེལ།

༢༠༠༡-༢༠༠༤

མཐུན་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྐྱིད།

༢༠༠༡-༢༠༠༣

༡༠

དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན།

བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ།

༢༠༠༡-༢༠༠༤

Back To Top