གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ། ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༣ བར།

 

 

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ། ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༣ བར།

ཚོགས་གཙོ།

ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།

༢༠༡༠-༢༠༡༣

ཚོགས་གཞོན།

དོན་གྲུབ་ལྷ་དར།

༢༠༡༠-༢༠༡༣

དྲུང་ཆེ།

བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྐྱིད།

༢༠༡༠-༢༠༡༣

ཟུང་དྲུང་།

བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་།

༢༠༡༠-༢༠༡༣

སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན།

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།

༢༠༡༠-༢༠༡༣

རིག་གཞུང་འགན་འཛིན།

འཇིགས་མེད་ཞོལ་པ།

༢༠༡༠-༢༠༡༣

དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་འཛིན།

བསྟན་འཛིན་དབྱངས་འཛོམས།

༢༠༡༠-༢༠༡༣

ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

༢༠༡༠-༢༠༡༣

དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན།

དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ།

༢༠༡༠-༢༠༡༣

༡༠

སྤྱི་ཞབས་འགན་འཛིན།

ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན།

༢༠༡༠-༢༠༡༣

Back To Top