ཉེ་བའི་གསར་འགྱུར།

མནར་གཅོད་ལ་འགོག་རྒོལ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉིན་མོ།

མནར་གཅོད་ལ་འགོག་རྒོལ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉིན་མོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠ […]

གཞོན་ལྷན་ཟུང་དྲུང་ཐའི་ཝན་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས།

གཞོན་ལྷན་ཟུང་དྲུང་ཐའི་ཝན་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠ […]

གུ་རུ་ཀུལ་ལས་གཞིའི་རྒྱ་གར་མཐོ་སློབ་ཁག་གི་སློབ་མ་དང་ཐུག་འཕྲད།

གུ་རུ་ཀུལ་ལས་གཞིའི་རྒྱ་གར་མཐོ་སློབ་ཁག་གི་སློབ་མ་དང་ཐུག་ […]

ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་འཚབ་རྣམ་པར་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན།

ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་འཚབ་རྣམ་པར་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན། ཕྱི […]

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྗེས་དྲན་གྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྤོལ་རྩེད་འགྲན།

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྗེས་དྲན་གྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ས […]

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་གཙོ་མགོན་པོ་དོན་གྲུབ་ལགས་དྷེར་དྷུན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དགོན་དུ་རྒྱལ་གཅེས་རྒྱ་རི་ཚང་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་ལ་ཆེད་བཅར།

ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཚ […]

རྒྱ་གར་ས་གནས་སྐོར་སྐྱོད།

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་ས་གནས་སྐོར་སྐྱོད། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི […]

ཨི་སི་ཏོ་ནི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད།

དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད […]

ལ་དྭགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ཁག་ཅིག་གཞོན་ལྷན་ཡིག་ཚང་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ད་བར་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་ཞལ་ལག་སྟབས་བདེ་ཞིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་སླད་མ་འོངས་པར་ཡང་བོད་དོན་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་རམ་སྔར་ལྷག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས།

  དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ […]

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དགུ་པ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཚེས་༢༥ ཉིན་གྲངས་གསུ […]

བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༥ པའི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས།

བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༥ པའ […]

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཁག་ཅིག་དང་ཐུག་འཕྲད་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ་བོད་ཀྱི་གཞོ […]

Back To Top