གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅུ་བདུན་པ། ༢༠༡༩ ནས་ ༢༠༢༢ བར།

 

 

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅུ་བདུན་པ། ༢༠༡༩ ནས་ ༢༠༢༢ བར།

ཚོགས་གཙོ།

མགོན་པོ་དོན་གྲུབ།

༢༠༡༩-༢༠༢༢

ཚོགས་གཞོན།

བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

༢༠༡༩-༢༠༢༢

དྲུང་ཆེ།

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

༢༠༡༩-༢༠༢༢

ཟུང་དྲུང་།

ཚེ་དབང་རབ་རྒྱས།

༢༠༡༩-༢༠༢༢

དངུལ་གཉེར།

སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན།

 

ངོ་ཆེ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།

༢༠༡༩-༢༠༢༢

ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

རིག་གཞུང་འགན་འཛིན།

ཡེ་ཤེས་ཆོས་འཕེལ།

༢༠༡༩-༢༠༢༢

དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན།

དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་འཛིན།

བསྟན་འཛིན་ལྷ་མོ།

༢༠༡༩-༢༠༢༢

སྤྱི་ཞབས་འགན་འཛིན།

Back To Top