གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བདུན་པ། ༡༩༨༩ ནས་ ༡༩༩༢ བར།

 

གཞོན་ལྷན་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བདུན་པ། ༡༩༨༩ ནས་ ༡༩༩༢ བར།

 

ཚོགས་གཙོ།

ལྷ་བཟང་ཚེ་རིང་།

༡༩༨༩-༡༩༩༠

ཚོགས་གཞོན།

ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས།

༡༩༨༩-༡༩༩༠

ཚོགས་གཙོ།

༡༩༩༡-༡༩༩༢

དྲུང་ཆེ།

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས།

༡༩༨༩-༡༩༩༢

ཟུང་དྲུང་།

བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།

༡༩༩༡-༡༩༩༢

རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ།

༡༩༨༩-༡༩༩༡

སྒྲིག་འཛུགས་འགན་འཛིན།

དག་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ།

༡༩༨༩-༡༩༩༢

རིག་གཞུང་འགན་འཛིན།

ཡེ་ཤེས་ཆོས་གྲགས།

༡༩༨༩-༡༩༩༠

ཚོགས་གཞོན།

༡༩༩༡-༡༩༩༢

དྲིལ་བསྒྲགས་འགན་འཛིན།

རྣམ་རྒྱལ་ཤསྟྲི།

༡༩༨༩-༡༩༩༢

ཀརྨ་བསམ་གཏན།

༡༩༩༠-༡༩༩༢

༡༠

མཐུན་འབྲེལ་འགན་འཛིན།

ཀརྨ་ཆོས་སྐྱིད།

༡༩༨༩-༡༩༩༢

༡༡

ཉི་མ་བསམ་དཀར།

༡༩༨༩-༡༩༩༢

༡༢

དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན།

ཐུབ་བསྟན་དབང་རྒྱལ།

༡༩༨༩-༡༩༩༢

Back To Top