•  gensec
  •  

ཉིན་གསུམ་རིང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེར་སྤེལ་བ། བོད་ཀྱི་གཞོན་...

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༤༦པ་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའ...

འདོན་སྤེལ། ༢༠༡༥ ། ༨ ། ༢༦ བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིནའཇིགས་མེད་ལགས་བལ་...

  •  gensec
  •  

དེ་རིང་ནི་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཆེད་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀྱི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོ...

  དེ་རིང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཕྱི་ཚེས་ ༧ ཉིན་མོར་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ས་གནས་གཞོན་ནུའི་གོ་སྒྲི...