•  gensec
  •  

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་མི་མཇལ་བཅར་སྐབས་སྩལ་བའི་བཀའ་སླ...

  •  gensec
  •  

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པའི་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ...

  •  gensec
  •  

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ཉི་ཤུ་གཅིག་པའ...

  •  gensec
  •  

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཐུན་མོང་...

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཆེན་དགུ་པའི་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ། ཀ༽ རྒྱ...

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ལ་མིག་སྔའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཐོག་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན། ཀ༽ ...

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་པའི་ཐོག་སྩལ་བའི་བ...