•  gensec
  •  

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་མཇལ་བཅར་སར་སྩལ་བ...

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གཞོན་ནུའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ། ཀ༽ འཐེ...

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ཉིན། ལྡི་ལིར་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་འདུར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ། ཀ༽ གཞོན་...

  •  gensec
  •  

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ཉི་ཤུ་གཅིག་པའ...

  •  gensec
  •  

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཐུན་མོང་...