•  gensec
  •  

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བཞུགས་སྒར་དྷ་སར་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ...

  •  gensec
  •  

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་གཉིས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་མཇལ་...

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ཉིན་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པའི་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ། ...

  •  gensec
  •  

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པའི་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ...

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཆེན་དགུ་པའི་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ། ཀ༽ རྒྱ...

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་པའི་ཐོག་སྩལ་བའི་བ...