༄༅། །བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་༤༥འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉི...

༄༅།   །བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་༤༦འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉ...

  •  gensec
  •  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་རྒྱ་གར་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་འབྱོར...